เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง สหประชาชาติ เร่งไทย บังคับใช้ ‘พ.ร.บ.อุ้มหาย’ โดยเร็ว ย้ำต้องเป็นสากล

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง สหประชาชาติ เร่งไทย บังคับใช้ ‘พ.ร.บ.อุ้มหาย’ โดยเร็ว ย้ำต้องเป็นสากล

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง สำนักงานเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เร่งไทย บังคับใช้ ‘พ.ร.บ.ป้องกันการอุ้มหาย’ โดยเร็ว ย้ำต้องเป็นสากล กรุงเทพมหานคร (4 ตุลาคม 2564) – สำนักงานเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยินดีที่ประเทศไทยรับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยบังคับใช้กฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนโดยเร็ว

สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้

เพื่อนำมาพิจารณาเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา โดยคาดว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจะประชุมครั้งแรกในวันที่ 5 ตุลาคมนี้

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หรือ CAT) เมื่อปี 2550 และลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED) เมื่อปี 2555 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันต่อ ICPPED และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หรือ OPCAT)

เมื่อปี 2559 ระหว่างที่มีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR) ของประเทศไทย รอบที่ 2 นั้น ประเทศไทยได้ให้คำมั่นโดยสมัครใจว่าจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับต่างๆ รวมถึง ICPPED และ OPCAT อีกทั้ง ในรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ UPR รอบที่ 2 ฉบับกลางรอบ เมื่อปี 2562 นั้น ประเทศไทยกล่าวว่าจะภาคยานุวัติ ICPPED ต่อเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศกำหนดความผิดทางอาญาการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย โดย UPR เป็นกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของรัฐสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศ

แม้ร่างพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการระหว่างประเทศที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการที่จะไม่ถูกทรมานเป็นสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจระงับชั่วคราวได้ (non-derogability of torture) และหลักการไม่ส่งใครกลับไปเผชิญอันตราย (non-refoulement) แต่นิยามหลักของอาชญากรรมการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้ง ร่าง พ.ร.บ.ฯ ยังขาดบทกำหนดความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (cruel, inhuman and degrading treatment or punishment) และไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องการยอมรับไม่ได้ของคำให้การ หรือข้อมูลอื่นที่ได้จากการทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีเพื่อเป็นหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมาย

“เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยบังคับใช้พ.ร.บ.ที่มีองค์ประกอบที่จำเป็นและเกี่ยวข้องทุกประการโดยไม่รีรออีกต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน และเป็นการปฏิบัติตามคำมั่นโดยสมัครใจที่ให้ไว้ในกระบวนการ UPR เมื่อปี 2559 ที่จะให้สัตยาบันต่อ ICPPED และ OPCAT” ซินเทีย เวลิโก้ ผู้แทนประจำภูมิภาค สำนักงานเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

แซดพี เทอราพิวติกส์ สามารถบอกถึงแผนการส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศไทยได้หรือไม่ และเมื่อใดจึงจะทราบการยืนยันในการส่งมอบวัคซีนที่แน่ชัดจากโมเดอร์นา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 1.9 ล้านโดส มีกำหนดจะมาถึงประเทศไทยภายในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยจากกำหนดการล่าสุดที่เราได้รับแจ้ง คาดว่า จะเริ่มส่งมอบวัคซีนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ จากรายงานการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาให้แก่ประเทศอื่นๆ ที่ผ่านมา เราคาดว่าการส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศไทยนั้น น่าจะมีแนวทางที่คล้ายคลึงกัน คือ มีการทยอยส่งมอบทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน สัปดาห์ละประมาณ 1-3 แสนโดส สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีก จำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนแล้วนั้น คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

สำหรับวันในการส่งมอบที่ชัดเจน บริษัทจะสามารถแจ้งให้ทราบได้ภายหลังจากวัคซีนที่เตรียมจัดส่งให้แก่ประเทศไทยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าทางบริษัทจะพยายามเร่งรัดการส่งมอบวัคซีนให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดในทุกขั้นตอน อย่างไรก็ตาม เราจะได้รับการแจ้งจากผู้ผลิตถึงการยืนยันวันที่แน่ชัดในการจัดส่งวัคซีน ล่วงหน้าเพียง 2 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการดำเนินการจัดส่งวัคซีนมายังประเทศไทย

ขณะนี้ แซดพี เทอราพิวติกส์ และ อภ.กำลังทำงานใกล้ชิดกับโมเดอร์นา และทางบริษัท ขอยืนยันกับประชาชนไทยว่า แซดพี เทอราพิวติกส์ กำลังทำทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศไทยได้โดยเร็วที่สุด เมื่อเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับวันการส่งมอบเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

สอนวิธีการสั่ง delivery โดยใช้โครงการ #คนละครึ่ง เพื่อลดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ทำแค่ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ก็สามารถสั่งอาหารได้แถมถูกลงครึ่งราคา

ตอนนี้แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้วมี 2 ราย ได้แก่ #Grab และ #LINEMAN สำหรับใครสนใจสั่งอาหารดุวิธีการง่ายๆกับใบเตยภายในคลิปได้เลย เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง